هلیا، نقاش 

از نظر من سبک لباس هرکس، درست مثل اثر انگشت او، منحصر به خودش است.
اعتقادات و شخصیت ما و تعریفی که از زیباشناسی داریم ظاهر ما را می‌سازد. پس سعی می‌کنم یک "اثر هنری" انتخاب کنم و طوری لباس بپوشم که نمایانگر درون و شخصیت‌ام باشد. 

Brands:
Tags: street style